Projenin 1. evresinde (2014-15) çeşitli modüller geliştirilecektir. Sorgulamaya Dayalı Fen Eğitiminin (SDFE) unsurlarını içerecek olan bu modüller aynı zamanda Sorumlu Araştırma ve İnovasyonu (SAİ) çeşitli yönlerden teşvik edecek nitelikte olacaklardır. Modüller ilgili konuların örgün ve yaygın fen eğitim ortamlarına nasıl entegre  edileceğine ilişkin bilgileri, öğrenci materyallerini ve öğretmen kılavuzlarını  içerecektir. 2015 yılı ortasında, aşağıda listelenmiş olan modüller, modülün geliştirildiği ülkenin yerel dilinde erişilebilir olacaktır. 2015 yılı sonbaharında ise, birçok farklı dilde modüllere erişim mümkün olacaktır. Tüm modüller hazır  olduğunda SCIENTIX’te yayımlanacak ve burada linki paylaşılacaktır.

 • Sağlıklı Yaşlanma (Hollanda) 
  Bu modülde biyoloji, fizik ve kimya öğretmenleri Karbonhidrat Yetkinlik Merkezi’nden araştırmacılarla birlikte çalışarak araştırma projelerinden biriyle ilgili bir öğretim materyali geliştireceklerdir. Amaç, bilim insanları ve endüstrinin daha sağlıklı yaşam tarzı hedefiyle üretilen günlük gıda ürünlerinde temel bilimi uygularken nasıl birlikte çalıştıklarına açıklık getirmektir.
 • Genombilim ve Denizbilim (Portekiz)
  Yetki alanını Azor ötesine kadar artırmak ve 350 mil’lik kıyı hattı boyunca uzanan doğal deniz kaynaklarını işletme hakkını almak için Portekiz'in kıta sahanlığının genişletilmesi. Bu durum yasallaştırıldığı takdirde, Portekiz yetkisinin olduğu deniz alanını 1.8 milyon kareden 3.6 milyon kareye yükselerek iki katına çıkararak yaklaşık olarak Avrupa Birliği’nin toplam deniz alanı kadar bir deniz alanına sahip oalcaktır. Kıta Sahanlığı, canlı ve cansız doğal kaynaklar üzerinde büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu fırsat önemli sorunlar doğurmaktadır.
 • Denizbilim ve İklim Değişikliği (Almanya)
  Bu modül denizbilim alanındaki araştırmarda kullanılan modern yöntem ve işlemlere ışık tutmaktadır. Modül kimya, fizik ve biyolojinin yapıtaşlarını bir araya getirerek konuya disiplinler arası bir bakış açısı getirmektedir. Modülde farklı SAİ konuları yerel ölçeğin yanı sıra küresel ölçekte de ele alınacaktır.
 • İklim Değişikliği (Finlandiya)
  İklim değişikliğinin dünya çapında önemli çevresel, toplumsal, ekonomik ve etik etkileri olması muhtemeldir. Atmosferik bilimler, küresel ısınmaya etki eden olguları ve faktörleri anlamak için çaba sarf etmekte ve aktif toplumsal tartışma konularını ele almaktadır.
 • Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik (İsrail)
  Akademik ve endüstriyel anlamda enerji ve çevrenin toplum için bir an önce ve küresel olarak yaklaşılması gereken sorunlar doğurduğuna ilişkin artan bir farkındalık vardır. Bir çok küresel etkinin kaynağı iki faktördür: sürekli artan nüfus ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin artan enerji talepleri. Eğer modern toplumların faaliyetleriyle gelen bir takım çevre sorunlarını şu an göz önünde bulundurarak hareket edersek, bu bizim sürdürülebilir ve temiz teknoloji kullanarak yeni enerji kaynakları ve enerji depolama yöntemleri üretmemizi sağlayabilir. Aynı zamanda, hem bu endişeler hem de artan enerji ihtiyacı daha verimli teknolojilerin dünya çapında benimsenişinin hızlanması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Sutcliffe (2011) tarafından öne sürülen SAİ endişelerinin ilk boyutu inovatif ürünlerin ve araştırmaların toplum ve çevre faydasına olmasına odaklanılmasıdır.
 • Nanomalzeme (Romanya)
  Modül yenilenebilir enerji sektöründen müze restorasyonuna farklılaşan alanlarda kullanılan nanomalzemeler konusunu hedef alacaktır. Şüphesiz nanomalzeme yapıları malzemenin bir makroskopik parçasından atom-atom ve molekül-molekül oluşturulmuş nano yapılara geniş bir çapta anlaşılmaktadır. Özellikle, ilgili konular ve günlük uygulamaları içeren yaygın malzeme kullanımı fen eğitiminde kolayca sunulup test edilebilmektedir.Modül, Nanobiyoteknoloji’de özellikle tedavi sorunları için kullanılan nanomateryallerin yanında gıda işleme, gıda güvenliği ve biyogüvenlik sektörlerinde kullanılan nanosensörlerin uygulama alanları ile zenginleştirilecektir.
 • Nanobilim (Türkiye)
  Nanobilim modülü nano-ölçekteki bilimin önemli fikirlerini ve temel kavramlarını, sağlık bilimlerinde kullanılan nanoteknoloji uygulamalarındaki son gelişmeleri ve araştırmaya/sorgulamaya dayalı fen eğitimini (ADFE) kullanarak sorumlu araştırma ve inovasyonun (SAİ) bakış açısı ile bunların sosyal ve etik yönlerini içerecektir.
 • Nanobilim Uygulamaları (Yunanistan)
  Girit modülü, nano-ölçekte “boyuta-bağlı özellikler”e dayanarak Algılama, Optik, Fotovoltaik, Optoelektronik, Elektronik, Foto Katalitik gibi alanlarda nanomalzemelerin geliştirilmesine ve biyomedikal uygulamalar ile onların birçok alanda teknolojik ve toplumsal gelişme üzerine olan etkisine sorumlu araştırma ve inovasyon (SAİ) doğrultusunda odaklanacaktır.
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji (İtalya)
  Modül, nanoteknolojinin uygulamalarından başlayarak öğrencilerin bilimin günlük yaşamdaki öneminin farkındalığını arttırmayı ve nanobilim ile nanoteknoloji uygulamalarını anlamak için gereken kimya ve fizik bilgisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin nano-dünyayı daha iyi anlamasını sağlayacak atom ve molekül kuramının tarihsel sürecinin yanı sıra nanoteknolojinin gelişmesine ilişkin etik problemler modülün bir parçası olacaktır.
 • Nanoteknoloji (Kataliz) (Polonya)
  Bu modül nanogözenekli malzemelerin ve nanokristallerin ölçeğe bağlı özelliklerine ve onların çevre korumasında kullanılan katalitik süreçlerdeki uygulamalarına odaklanacaktır. Nanobilim, nanoteknoloji ve katalizin temel kavramları sorgulamaya dayalı öğrenme etkinlikleriyle tanıtılacak ve bu kavramlar güncel araştırma sonuçları ve uygulamalarıyla örneklendirilecektir. Modülde nanoteknolojinin yaygın kullanımına ilişkin çevre ve sağlık risklerinin yanı sıra nanoteknolojinin toplumsal ihtiyaçları karşılamadaki potansiyeline de değinilecektir.

Modüllerle ilgili sorunuz varsa lütfen modülün geliştirildiği ülkenin proje yürütücüsü ile iletişime geçiniz.